Όροι και Προϋποθέσεις

1. Η Εταιρεία θα δημιουργήσει έναν ειδικά σχεδιασμένο, πλήρως λειτουργικό ιστότοπο όπως περιγράφεται στις Παράμετροι Ιστοσελίδας.

2. Ο ιστότοπός σας θα αναπτυχθεί και θα βελτιστοποιηθεί για τα πιο πρόσφατα προγράμματα περιήγησης και απαιτείται πλήρης μέριμνα για τη δοκιμή της λειτουργίας και του στυλ του ιστότοπου σε παλαιότερες εκδόσεις προγράμματος περιήγησης, ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη συμβατότητα 100% για όλα τα προγράμματα περιήγησης. Τα πιο πρόσφατα προγράμματα περιήγησης περιλαμβάνουν IE9, IE10, IE11, Τελευταίες εκδόσεις του Google Chrome, Firefox και Safari για MAC.

3. Για συμβατότητα με συγκεκριμένα προγράμματα περιήγησης / εκδόσεις θα ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των οπτικών στοιχείων το ίδιο σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης, καθώς ορισμένα προγράμματα περιήγησης δεν υποστηρίζουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία CSS3 / HTML5.

4. Ο πελάτης θα έχει πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου με σκοπό τη μεταφόρτωση περιεχομένου και τη συντήρηση του ιστότοπου. Μετά την παραλαβή της πλήρους πληρωμής, ο Πελάτης θα κληρονομήσει τα πλήρη δικαιώματα και ιδιοκτησία του ιστότοπου και του σχεδιασμού του. Μέχρι τότε, ο ιστότοπος θα φιλοξενείται στους διακομιστές Εταιρειών και ο ιστότοπος ενδέχεται να μην αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί και δεν θα παραχωρηθεί πρόσβαση ftp.

5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση του χαρτοφυλακίου του ιστότοπου ή τμημάτων του μετά την τοποθέτηση του ιστότοπου στον διακομιστή ιστού του Πελάτη. Ο ιστότοπος θα φιλοξενείται στον διακομιστή «Εταιρεία» έως ότου ληφθεί η πλήρης πληρωμή.

6. Ο πελάτης συμφωνεί με τα ονομαστικά χρονικά πλαίσια που αναφέρονται στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης. Τα χρονικά πλαίσια προσφέρονται ως ονομαστική προσδοκία για κάθε συνάρτηση υπό κανονικές συνθήκες. Όσο πιο συχνά γίνεται, η Εταιρεία θα ολοκληρώσει την εργασία εντός των προθεσμιών που προτείνονται, ωστόσο, καθώς ο φόρτος εργασίας, οι διαθέσιμοι πόροι και η διαθεσιμότητα των πελατών μπορεί να κυμαίνονται – αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Άλλοι παράγοντες, όπως η ποσότητα του περιεχομένου που είναι υπεύθυνη για τη μεταφόρτωση της Εταιρείας και ο βαθμός προσαρμογής που απαιτείται για τη διευκόλυνση διαδραστικών δυνατοτήτων ή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου θα διαφέρουν.

7. Όταν περιλαμβάνεται η φιλοξενία της ιστοσελίδας, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διατήρηση του χρόνου λειτουργίας και της ακεραιότητας του ιστότοπου. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή κόστος, ούτε είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εργασία για τη διόρθωση ή την αποκατάσταση του ιστότοπου σε περίπτωση αλλά δεν περιορίζεται σε κακόβουλες επιθέσεις, εισβολές ή εισβολές ιών και κακόβουλου λογισμικού.

8. Όταν ο Πελάτης έχει εφαρμόσει οποιεσδήποτε αλλαγές στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της επεξεργασίας λειτουργικού κώδικα, της διαγραφής αρχείων, της εγκατάστασης στοιχείων τρίτων ή της αλλαγής αδειών αρχείων, η Εταιρεία θα χρεώσει τον πελάτη με επιπλέον χρέωση για την ανάκτηση του ιστότοπου .

9. Ο Πελάτης εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να συνάψει την παρούσα Συμφωνία. Ο Πελάτης πιστοποιεί ότι κατέχει ή έχει αποκτήσει κατάλληλες όλες και όλες τις απαραίτητες άδειες και μόνιμα δικαιώματα για τυχόν περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται από τον Πελάτη στην Εταιρεία.

10. Ο Πελάτης αποζημιώνει την Εταιρεία και τους υπεργολάβους της έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων, αγωγών, δαπανών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων εύλογων εξόδων είσπραξης, προμηθειών, τελών, εξόδων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων σε βάση αποζημίωσης, που προκύπτουν σε σχέση με τον ιστότοπο. Αυτή η αποζημίωση περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία για λογαριασμό του πελάτη.

11. Ο πελάτης μπορεί να τερματίσει για ευκολία κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης και κατά την καταβολή του ισχύοντος τέλους πρόωρης λήξης ως εξής:

Ημερομηνία ακύρωσης

Πριν λάβετε το πρώτο προσχέδιο του σχεδιασμού της ιστοσελίδας
Αφού λάβετε το πρώτο προσχέδιο του σχεδιασμού της ιστοσελίδας
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης

Τέλος τερματισμού

50% της συνολικής αξίας του συμβολαίου για ένα συμβόλαιο σταθερής διάρκειας
80% της συνολικής αξίας του συμβολαίου για ένα συμβόλαιο σταθερής διάρκειας
Αξία συμβολαίου για σύμβαση καθορισμένου χρόνου

12. Οποιοδήποτε και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που θα παρέχει ο Πελάτης για τον ιστότοπο θα παραδοθούν στην Εταιρεία εντός των πρώτων 7 ημερών από την έναρξη του έργου. Ο Πελάτης θα διορθώσει και θα επεξεργαστεί τέτοια περιουσιακά στοιχεία πριν από την παράδοση στην Εταιρεία. Η Εταιρεία συμφωνεί ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο που παρέχεται από τον Πελάτη, είτε για τον ιστότοπο είτε σε σχέση με τους επιχειρηματικούς σκοπούς για την ανάπτυξή του, αντιμετωπίζεται ως εμπιστευτικό και δεν αποκαλύπτεται σε τρίτους ούτε χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από την ανάπτυξη του ιστοσελίδα. Με την ολοκλήρωση της εργασίας, η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Πελάτη τα περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται από τον Πελάτη.

13. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ο Πελάτης δεν επικοινωνεί / απαντά σε αιτήματα μέσω email ή τηλεφώνου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
Ο Πελάτης αποκλίνει από το υπογεγραμμένο χαρτοφύλακα χωρίς να πληρώσει πρόσθετα τέλη, εάν απαιτείται για να το πράξει και αναφέρεται σε επιπλέον εργασία που απαιτείται
Ο Πελάτης δεν παρέχει περιεχόμενο και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται από τις προθεσμίες που αναφέρονται. Σε περίπτωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα περιστατικά, η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση στον Πελάτη. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν θα γίνει στον Πελάτη και η Εταιρεία θα διατηρήσει τα χρήματα που έχει λάβει.

Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να συνεχίσει τη συμφωνία, πρέπει να αποσταλεί γραπτό αίτημα στην Εταιρεία προς εξέταση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης τερματισμού.

Εάν δεν εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτήν την ρήτρα, ενδέχεται να μην μπορούμε να εκτελέσουμε τις Υπηρεσίες όπως αναφέρεται. Τα τέλη που ορίζονται στη Σύμβαση θα εξακολουθούν να καταβάλλονται όπως απαιτείται, ακόμη και αν δεν μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες λόγω της αποτυχίας σας να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα.

14. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία αναλάβει καθήκοντα που εξαρτώνται από υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά API τρίτων μερών, υπηρεσιών ιστότοπου και βιβλιοθηκών (π.χ. API Twitter, API Χαρτών Google, API Facebook), η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για αλλαγές που έγιναν στην εν λόγω υπηρεσία τρίτου μέρους. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στην κατάργηση των υπηρεσιών υποστήριξης ή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται μια υπηρεσία. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω εργασία ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας αλλαγής, η Εταιρεία θα πρέπει να αναφέρει και να χρεώσει για την επιπλέον εργασία κατά περίπτωση. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες επιστροφές για υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία.

15. Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στη δικαιοδοσία του Κράτους της Ξάνθης, στην Ελλάδα και τα μέρη υποβάλλουν αμετάκλητα στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Κράτους της Ξάνθης.

16. Ο Πελάτης δεν μπορεί να προσφέρει καμία μορφή απασχόλησης στο προσωπικό της Εταιρείας κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας ή εντός 12 μηνών από τη διακοπή των υπηρεσιών.

17. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι, σε περίπτωση παραβίασης από τον Πελάτη οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας πληρωμής των χρημάτων που οφείλονται σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, ο Πελάτης θα καταβάλει στην Εταιρεία όλα τα έξοδα είσπραξης, προμήθειες , αμοιβές, χρεώσεις και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών δαπανών βάσει αποζημίωσης που βαρύνουν την Εταιρεία και παρεπόμενα στην παρούσα συμφωνία ή οποιοδήποτε ζήτημα που προκύπτει από ή παρεμπίπτει στην παρούσα συμφωνία ή την εκτέλεση ή την αποτυχία του Πελάτη να εκτελέσει οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας .

Μάρτιος 2021